Zmiany w kosztach od egzekucji w 2019 roku.

Ile wierzyciel płaci za egzekucję? Jakie koszty egzekucji od 1 stycznia 2019 roku ponosi wierzyciel? Przedstawiamy zmiany w kosztach od egzekucji.

Od 1 stycznia 2019 roku przestała obowiązywać Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, która również regulowała zasady ustalania i ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego. W miejsce tej ustawy powołane zostały do życia dwie nowe ustawy, Ustawa o komornikach sądowych, która między innymi reguluje prawa i obowiązki komorników, zasady sprawowania nadzoru na komornikami oraz Ustawa o kosztach komorniczych, która określa wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów. W przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego o egzekucję świadczeń pieniężnych dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały w art. 49 ust. 4 jedyną możliwość obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego. Następowało to w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela. W tej sytuacji opłaty naliczane przez komornika na podstawie art. 49 ust. 1 i 2, uiszczał wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydawał postanowienie, w którym wzywał wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Od 1 stycznia 2019 roku problematykę ponoszenia i wysokości opłat egzekucyjnych w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego uregulowana została w art. 29 Ustawa o kosztach komorniczych. W przepisie tym rozróżniono następujące rodzaje umorzenia postępowa egzekucyjnego w których koszty egzekucji ponosi wierzyciel: na wniosek wierzyciela, z urzędu (w sytuacji, jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania), oraz w pozostałych wypadkach umorzenia postępowania egzekucyjnego.

WAŻNE! W omawianych wyżej sytuacjach przyjęto jako zasadę, że w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego opłata egzekucyjna za egzekucję świadczeń pieniężnych obciąża wierzyciela. Przepis dopuszcza wyjątki dotyczące ponoszenia opłat przez dłużnika.

WAŻNE! Powyższe przepisy mają zastosowanie od dnia 1.1.2019 r. także w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed tym dniem.

Do 1 stycznia 2019 roku w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz z urzędu w sytuacji, jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania, komornik pobierał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W chwili obecnej w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo z urzędu po bezczynności wierzyciela, opłata obciąża wierzyciela wynosi 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Jeżeli wierzyciela złoży wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i przyczyną złożenia tego wniosku będzie spełnienie świadczenia przez dłużnika albo zawarcie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata obciąża dłużnika i wynosi w zależności 5% albo 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Tym samym nasuwa się wniosek, że wierzyciel bezwzględnie powinien wykazać komornikowi przyczyny złożenia wniosku o umorzenie postępowania, aby komornik mógł obciążyć opłatą dłużnika! Dodatkowo wierzyciel ponosi opłatę stałą w wysokości 100 zł, gdy złożył wniosek o umorzenie postępowania przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn niż na wniosek wierzyciela albo z powodu bezczynności wierzyciela, wprowadzono opłatę stałą w wysokości 150 zł. Opłata ta należy się Komornikowi od wierzyciela zarówno w razie całkowitego, jak i częściowego umorzenia. Należy zaznaczyć, że w razie częściowego umorzenia postępowania i uzyskania opłaty od dłużnika, opłatę uzyskaną od dłużnika zalicza się na poczet opłaty stałej.

Ostatni omawiany przypadek, gdy to wierzyciel jest zobowiązany do ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego, zachodzi w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku egzekucyjnym osoby niebędącej dłużnikiem. Skutkiem niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest obciążenie wierzyciela całą opłatą należną od egzekwowanego świadczenia, która zawsze wynosi 10% wartości egzekwowanego świadczenia.

Analiza zmian omawianych powyżej przepisów nakazuje przyjąć, iż wierzyciel od 1 stycznia 2019 roku winien w znacznie bardziej niż do chwili obecnej zaangażować się w prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel powinien zwrócić szczególną uwagę na przejawianie inicjatywy w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, aby nie doprowadzić do z urzędu (w sytuacji, jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania). Dodatkowo wierzyciel powinien zwrócić szczególną ostrożność przy wszczynaniu postępowania egzekucyjnego, czy aby na pewno dłużnikiem jest osoba objęta tytułem wykonawczym i czy wierzytelność nim stwierdzona nie wygasła?

Jeśli masz uwagi lub pytania, zadzwoń ☎️ 500 767 878 lub napisz 📬 hambergerolaf@gmail.com.

Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download xiomi firmware
Free Download WordPress Themes
udemy free download

Poprzedni
Następny