Zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny. Co to jest? Kiedy stosujemy? Jakie korzyści a jakie zagrożenia?

Śmierć przedsiębiorcy w dotychczasowym stanie prawnym powodowała szereg komplikacji w zakresie następstwa cywilnoprawnego oraz podatkowego. Brak było regulacji pozwalających na płynne przejęcie prowadzonej działalności gospodarczej przez spadkobierców. Powyższe utrudniało postępowanie spadkowe, często długotrwałe, szczególnie w przypadku sporów między spadkobiercami. Jak ważnym jest to problem pokazują dane z systemu REGON, że w Polsce na dzień 31.12.2016 r. funkcjonowało prawie 3 miliony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prawie 300 tysięcy spółek cywilnych. Ponad 80% osób rozpoczynających działalność gospodarczą wybiera najprostszą formę działalności indywidualnej. W CEIDG wpisanych jest około 2,4 mln przedsiębiorców. Do czasu ustanowienia zarządu sukcesyjnego wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończył się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa jako „organizmu gospodarczego”. Wiązał się z tym szereg problemów dotyczących sfery prawa prywatnego i publicznego, które w praktyce uniemożliwiały lub znacząco utrudniały kontynuację czy wznowienie działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych przedsiębiorcy.

Od 25.11.2018 r. obowiązują nowe przepisy dot. zarządu sukcesyjnego w przypadku śmierci przedsiębiorcy, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zarząd sukcesyjny ma uporządkować skomplikowaną sytuację przedsiębiorstwa po śmierci jego jedynego właściciela. Wprowadzone przepisy mają zadanie rozwiązać szereg problemów przedsiębiorców z sukcesją, nie tylko w zakresie prawa cywilnego, ale również na innych polach prawnych. W celu umożliwienia sukcesji dokonano zmiany w 28 ustawach w tym Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks pracy, Ordynacja podatkowa i szeregu innych. Celem powołania instytucji zarządu sukcesyjnego jest zapewnienie przedsiębiorcom warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci a także wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, w tym pracowników, kontrahentów i podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą.

 

Jak to działa?

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jest to tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, czy inaczej – prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku. Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego konieczne jest: powołanie zarządcy sukcesyjnego, zgoda osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji, dokonanie wpisu do CEIDG. Podstawowym sposobem ustanowienia zarządu sukcesyjnego jest powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę za życia i dokonanie stosownego wpisu w CEIDG. Uwzględniając fakt, że obecnie przedsiębiorcy stosunkowo rzadko decydują się na uregulowanie kwestii sukcesji za życia, jak również z uwagi na to, że śmierć przedsiębiorcy może mieć charakter nagły, ustawa przewiduje możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego także po śmierci przedsiębiorcy.

Zarząd sukcesyjny będzie mógł zostać ustanowiony na skutek działania osób, które będą zainteresowane kontynuacją działalności przedsiębiorstwa. Zarządcę sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy może powołać: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku albo osoba, która przyjęła zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, a jeżeli nie ogłoszono testamentu, w którym został uczyniony taki zapis windykacyjny – osoba, która przyjęła spadek.

Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym na rachunek właścicieli spadku tj. kręgu osób, którym przysługują prawa do przedsiębiorstwa. W sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem „w spadku” np. Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Metal-Plast Obróbka metali w spadku. Zarządca wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Dotyczy to wszystkich praw i obowiązków, w tym w sferze prawa cywilnego, o charakterze publicznoprawnym oraz wynikające z koncesji, zezwoleń, licencji, zgód i pozwoleń przyznanych zmarłemu. Jako osoba uprawniona i zobowiązana do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny będzie także mógł pozywać i być pozywany, a także brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych oraz sądowoadministracyjnych.

Jeżeli zarządca sukcesyjny nie zobowiązał się wykonać swojej funkcji bez wynagrodzenia, za wykonywanie zarządu należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. Osoby, na rzecz których działa zarządca sukcesyjny, mogą zawrzeć umowę z zarządcą sukcesyjnym regulującą wysokość wynagrodzenia.

Zarządca sukcesyjny nie odpowiada majątkiem osobistym za zobowiązania przedsiębiorcy związane z jego działalnością gospodarczą i zaciągnięte w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca sukcesyjny ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków. Nienależyte wykonywanie obowiązków obejmuje zarówno winę umyślną, jak i winę nieumyślną, czyli lekkomyślność i niedbalstwo.

Odwołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę jest możliwe w każdym czasie. Przedsiębiorca może dokonać tego przez oświadczenie złożone w formie pisemnej oraz wykreślenie zarządcy sukcesyjnego z CEIDG. Po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny może być natomiast odwołany przez osobę, która jest uprawniona do powołania zarządcy sukcesyjnego. Osoba powołana jako zarządca sukcesyjny może także zrezygnować z tej funkcji. Przed śmiercią przedsiębiorcy może to uczynić, składając przedsiębiorcy oświadczenie o rezygnacji. Po śmierci przedsiębiorcy rezygnacja zarządcy sukcesyjnego wymaga złożenia oświadczenia przed notariuszem.

Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić przedsiębiorstwo do czasu działu spadku, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego ma na celu zmniejszenie liczby przypadków, w których występuje nagłe i nieuporządkowane zakończenie wykonywania działalności gospodarczej po śmierci właściciela przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Firmy z sektora MŚP będą zatem mogły łatwiej przetrwać i rozwijać się mimo zmiany pokoleniowej.

Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free download udemy course
download lava firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
free download udemy course

Poprzedni
Następny