KANCELARIA PRAWNA OLAF HAMBERGER
Prawo po Twojej stronie!
Masz pytanie?
Kliknij w przycisk i skontaktuj się z nami!
Obszary praktyki
Kancelaria Prawna Olafa Hambergera zapewnia profesjonalną oraz kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. W zakres świadczonych przez Kancelarię usług wchodzą:
Usługi prawne dla firm i przedsiębiorców
Kancelaria świadczy usługi małym i średnim firmom, które potrzebują wsparcia prawnego w wybranych obszarach prawa związanych bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nie działalnością.
Czytaj więcej
Usługi prawne dla nadzorców, zarządców i syndyków
Oferowana współpraca z kancelarią prawną wyspecjalizowaną w sprawach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i windykacyjnego, pozwala nie tylko sprawnie przeprowadzić postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne z korzyścią dla wierzycieli, ale i zapewnia bezpieczeństwo prawne osobom pełniącym funkcję syndyków, zarządców i nadzorców.
Czytaj więcej
Usługi prawne dla kancelarii komorniczych
Kancelaria prawna wyspecjalizowana w sprawach z zakresu prawa egzekucyjnego oferuje kompleksowe usługi, które nie tylko pozwolą sprawnie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne z korzyścią dla wierzyciela, ale i zapewnią bezpieczeństwo prawne osobom pełniącym służbę na stanowisku komornika sądowego.
Czytaj więcej
Windykacja - Egzekucja
Skutecznie odzyskamy Twoje pieniądze od firm i od osób prywatnych na terenie kraju i za granicą. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Wynagrodzeniem jest prowizja płatna po odzyskaniu wierzytelności.
Czytaj więcej
Umowy gospodarcze
Dla naszych klientów sporządzamy projekty umów oraz negocjujemy ich treść. Zapewniamy wsparcie prawne w zakresie prawidłowego wykonania umów. Przeprowadzenie audytów umów.
Czytaj więcej
Spółki z o.o. Rejestracja - Przekształcanie - Likwidacja
KANCELARIA realizuje wszystkie formalności związane z założeniem, rejestracją, przekształceniem i likwidacją wszystkich typów spółek prawa handlowego. Oferuję również fachowe wsparcie dotyczące tworzenia statutów fundacji i stowarzyszeń, a także ich rejestracji, przekształceń lub likwidacji.
Czytaj więcej
Upadłość - Restrukturyzacja
Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w sytuacjach związanych z ryzykiem bankructwa, z dużymi zaległościami podatkowymi i składkowymi ZUS. Kancelaria świadczy również usługi na rzecz osób fizyczny w zakresie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Czytaj więcej
Odszkodowania
Kancelaria pomaga w ustaleniu należnych poszkodowanym świadczeń odszkodowawczych oraz doradzamy jak udowodnić szkodę i jej wysokość. Reprezentujemy poszkodowanych przed sprawcami szkody i ich ubezpieczycielami. Prowizję pobieramy po zakończeniu postępowania.
Czytaj więcej
Zarządzanie nieruchomościami handlowymi i biurowymi
Oferujemy usługi doradcze i zarządzania nieruchomościami handlowymi i biurowymi nastawione na współpracę pomiędzy właścicielami, najemcami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami.
Czytaj więcej
Nieruchomości
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie zarządzania oraz obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego.
Czytaj więcej
Zakup wierzytelności
Oferujemy zakup wierzytelności. Skupujemy należności handlowe oraz noty odsetkowe. Zanim transakcja dojdzie do skutku, dokonujemy dokładnej, bezpłatnej analizy sytuacji, weryfikujemy dłużnika oraz przygotowujemy wycenę usługi.
Czytaj więcej
Postępowania dyscyplinarne
Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka grupy zawodowej wykonującego zawód lub należącego do grup, od których wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i szczególnej nieskazitelności charakteru, etyki służbowej lub zawodowej.
Czytaj więcej
Osoby fizyczne
Klienci otrzymują wsparcie w bieżących sprawach życia codziennego, w tym pomocy związanej ze szkodą komunikacyjną, sprawdzeniem umowy deweloperskiej lub najmu mieszkania, oraz w sprawach rodzinnych czy spadkowych.
Czytaj więcej
Oddłużenia
Oferujemy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych jak również dla przedsiębiorców, których celem jest skuteczne zmniejszenie zadłużenia oraz reprezentacja Dłużnika przed wierzycielami, firmami windykacyjnym, organami sądowymi i egzekucyjnymi.
Czytaj więcej
Szkolenia
Zdobądź praktyczną wiedzę wprost od ekspertów. Szkolenia z zakresu prawa. Szkolenia są ściśle dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań. Każde szkolenie poprzedzone jest szczegółowym badaniem potrzeb i określeniem zakresu szkolenia.
Czytaj więcej
Usługi prawne dla firm i przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • Windykacji;
 • Bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
 • Pracowników i zatrudnienia;
 • Prawa publicznego i karnego;
 • Zamówień publicznych;
 • Wartości Intelektualnej;
 • Opinii prawnych w sprawach z zakresu kodeksu spółek handlowych;
 • Opinii prawne w sprawach z zakresu prawa rynku kapitałowego;
 • Przygotowywania projektów uchwał korporacyjnych;
 • Mediacja w sporach akcjonariuszy (wspólników);
 • Opinie prawne w sprawach z zakresu prawa rynku kapitałowego;

 

Zamknij
Usługi prawne dla nadzorców, zarządców i syndyków

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • wsparcie prawne dla tymczasowych nadzorców sądowych oraz zarządców przymusowych na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości lub postępowania o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych;
 • doradztwo prawne syndykom, nadzorcom sądowym oraz zarządcom w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w tym bieżące opiniowanie poszczególnych zagadnień pojawiających się w toku postępowania;
 • przygotowywanie projektów wszelkich wniosków, pism procesowych oraz innych dokumentów, do przygotowania których organ jest uprawniony lub zobowiązany z mocy ustawy bądź na podstawie zarządzenia Sędziego-komisarza lub Sądu;
 • przygotowywanie sprawozdań z czynności organu;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z dłużnikiem oraz wierzycielami, w tym: odpowiedzi na bieżące pytania uczestników odnoszące się do przebiegu oraz stanu danego postępowania;
 • doradztwo w sprawach o odwołanie ze sprawowanej funkcji oraz przed wnioskami o zastosowanie innych środków dyscyplinarnych w toku postępowania;
 • doradztwo prawne dla doradców restrukturyzacyjnych jako pozwanych w postępowaniach odszkodowawczych,
 • przygotowywanie opinii prawnych odnoszących się do różnego rodzaju zagadnień związanych z prawem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym i w sprawach dotyczących licencji doradcy restrukturyzacyjnego;

 

 

Zamknij
Usługi prawne dla kancelarii komorniczych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • wsparcie prawne dla komorników w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych;
 • doradztwo prawne komornikom w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, w tym bieżące opiniowanie poszczególnych zagadnień pojawiających się w toku postępowania;
 • przygotowywanie projektów wszelkich wniosków, pism procesowych oraz innych dokumentów, do przygotowania których organ jest uprawniony lub zobowiązany z mocy ustawy bądź na podstawie zarządzenia Sądu;
 • przygotowywanie sprawozdań z czynności organu;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z dłużnikiem oraz wierzycielami, w tym: odpowiedzi na bieżące pytania uczestników odnoszące się do przebiegu oraz stanu danego postępowania;
 • doradztwo prawne dla komorników jako pozwanych w postępowaniach odszkodowawczych;
 • przygotowywanie opinii prawnych odnoszących się do różnego rodzaju zagadnień związanych z prawem egzekucyjnym i w sprawach dotyczących wykonywania zawodu komornika;

 

Zamknij
Windykacja - Egzekucja

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • Monitoring i restrukturyzacja zobowiązań.
 • Bezpośredni kontakt z Dłużnikiem  na etapie windykacji polubownej oraz postępowania egzekucyjnego.
 • Odbiór i transport przedmiotów leasingu oraz innych przedmiotów stanowiących zabezpieczenie umowy na terenie całego kraju.
 • Prowadzenia każdego rodzaju postępowania sądowego.
 • Współpraca z komornikami według właściwości ogólnej dla dłużnika.
 • Stosujemy niekonwencjonalne metody działania takie jak kompleksowy wywiad gospodarczy czy skip trading.
 • Ustalanie hipoteki oraz ustanowienie hipoteki przymusowej.
 • Usuwanie niezgodności treści KW z rzeczywistym stanem prawnym.
 • W przypadku popełnienia przestępstwa gospodarczego przez dłużnika, składamy stosowne wnioski do organów ścigania.

Zamknij
Umowy gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • Negocjowanie umów z zakresu inwestycji przemysłowych;
 • Negocjowanie umów o generalne wykonawstwo inwestycji;
 • Obsługa prawna inwestycji deweloperskich;
 • Negocjowanie umów finansowych (kredytowych, leasingowych, faktoringowych, itp.)
 • Obsługa prawna wspólnych przedsięwzięć gospodarczych;
 • Pomoc w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów(np. roszczeń o zapłatę kary umownej, o zapłatę wynagrodzenia, o zapłatę odszkodowania, o zapłatę odsetek za opóźnienie itp.);

Zamknij
Spółki z o.o. Rejestracja - Przekształcanie - Likwidacja

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • Rejestracja spółek prawa handlowego;
 • Rejestracja fundacji i stowarzyszeń;
 • Obsługa prawna przedsiębiorców, spółek, stowarzyszeń i fundacji;
 • Profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna połączenia spółek, podziału lub przekształcenia w inną spółkę prawa handlowego;
 • Obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym spółek;
 • Fachowa pomoc prawna w realizacji formalności związanych z wszczęciem likwidacji spółki i wykreślenia jej z KRS;

 

 

Zamknij
Upadłość - Restrukturyzacja

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • Upadłości konsumenckiej;
 • Upadłości przedsiębiorstw;
 • Analizy co do spełnienia prawnych przesłanek upadłości;
 • Analizy w kontekście odpowiedzialności prawnej członków zarządu;
 • Udziału w przygotowaniu modelu restrukturyzacji zadłużenia;
 • Udziału w negocjowaniu porozumień stabilizujących sytuację płatniczą dłużnika;
 • Przygotowaniu porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia (tzw. układ pozasądowy);
 • Przygotowaniu porozumienia z wierzycielami poprzedzającego zgłoszenie propozycji układowych w postępowaniu sądowym;
 • Udziału w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • Udziału w przygotowaniu propozycji układowych;
 • Udziału w negocjacjach z dłużnikiem (reprezentacja po stronie wierzycieli) albo z wierzycielami (reprezentacja po stronie spółki zagrożonej upadłością);
 • Pełnienie funkcji w radzie wierzycieli;
 • Asysty prawna związana z wykonaniem układu;
 • Reprezentacji wobec syndyka masy upadłości;
 • Negocjacje z syndykiem w sprawie przejęcia przedsiębiorstwa upadłego bądź jego wybranych aktywów;

 

Zamknij
Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • Nieszczęśliwe wypadki;
 • Szkody komunikacyjne;
 • Szkody majątkowe;
 • Koszty leczenia;
 • Błędy w sztuce medycznej;

 

Zamknij
Zarządzanie nieruchomościami handlowymi i biurowymi

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • Zarządzanie windykacją czynszu.
 • Zarządzanie opłatami eksploatacyjnymi i kontakt z najemcami.
 • Pozyskiwanie usług bezpośrednio dla danej nieruchomości i zarządzanie nimi.
 • Usługi najmu, doradztwa w zakresie zobowiązań najemców.
 • Minimalizacji kosztów pustostanów.
 • Usługi rozbudowy, modernizacji, napraw i konserwacji.
 • Usługi komercjalizacji i marketingu.

 

Zamknij
Nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • Obsługa wszelkich transakcje dotyczących każdego rodzaju nieruchomości.
 • Doradztwo Klientom przy wyborze optymalnej dla nich formy prawnej korzystania z nieruchomości.
 • Usługi doradcze w postępowaniach działowych.
 • W sprawach o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
 • W sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji odbierających prawo własności nieruchomości.
 • W sprawach o zasiedzenie.
 • W sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości.
 • Gospodarka nieruchomościami.
 • Księgi wieczyste.
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. 

 

Zamknij
Zakup wierzytelności

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • Zakup wierzytelności zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych.
 • Zakup wierzytelności za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjneg. 
 • Zakup portfeli wierzytelności z wykorzystaniem kapitału własnego.
 • Zakup wierzytelności z wykorzystaniem kapitału inwestorów.

 

Zamknij
Postępowania dyscyplinarne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • analiza sprawy pod kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu dyscyplinarnym,
 • sporządzanie pism przed i w trakcie postępowania dyscyplinarnego,
 • odwołania od orzeczeń wydanych przed organami dyscyplinarnymi,

 

Zamknij
Osoby fizyczne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa:


 • Cywilnego;
 • Spadkowego i darowizn;
 • Rodzinnego;
 • Ksiąg wieczystych;
 • Prawa lokalowego;
 • Prawa administracyjnego;
 • Ochrony konsumenta;
 • Odszkodowań;
 • Sporów pracowniczych;
 • Karnego i wykroczeń;
 • Egzekucji komorniczej;

 

Zamknij
Oddłużenia

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


 • reprezentujemy Dłużników w negocjacjach z bankami, parabakami, firmami windykacyjnymi w celu zminimalizowania wysokości zadłużenia.
 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach sądowych; sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe (m.in.: pozwy, odpowiedzi na pozew, zarzuty w postępowaniu nakazowym, odpowiedzi na zarzuty, sprzeciwy
 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach komorniczych; składamy wszelkiego rodzaju wnioski i pisma w celu obrony praw Dłużnika przed działaniami komornika i wierzyciela.

 

Zamknij
Szkolenia

Proponowane tematy szkoleń połączonych z praktycznymi warsztatami:


 • Prawo w biznesie – szkolenie w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, obrotu nieruchomościami.
 • Windykacja dla księgowych;
 • Skuteczna windykacja należności w ujęciu prawnym – znajomość podstawowych procedur prawnych;
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w praktyce;
 • Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Spółek Cywilnych w praktyce spółek kapitałowych;
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 KSH;
 • Umowy handlowe w obrocie gospodarczym;
 • Umowy – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnianie;
 • Konstruowanie umów cywilno-prawnych;

 

Zamknij
WYSOKIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY

Szanowni Państwo, prowadzę Kancelarię Prawną, która jest w pełni wyspecjalizowaną w zakresie postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Specjalizuję się także w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń.  Kancelaria oferuje usługi kompleksowego doradztwa prawnego uczestnikom postępowania oraz dla nadzorców sądowych, zarząd...

WYSOKIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY

Szanowni Państwo, prowadzę Kancelarię Prawną, która jest w pełni wyspecjalizowaną w zakresie postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Specjalizuję się także w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń.  Kancelaria oferuje usługi kompleksowego doradztwa prawnego uczestnikom postępowania oraz dla nadzorców sądowych, zarządców i syndyków. Świadczę również usługi prawne kancelariom komorniczym, doradcom restrukturyzacyjnym oraz kancelariom adwokackim. Oferowana współpraca pozwala nie tylko sprawnie przeprowadzić postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne czy egzekucyjne z korzyścią dla uczestników postępowania oraz ich pełnomocników, ale zapewnia również bezpieczeństwo prawne osobom pełniącym funkcję syndyków, zarządców, nadzorców i komorników. Również klienci indywidualni znajdą w mojej Kancelarii pomoc zarówno w rozwiązywaniu problemów, w których niezbędna jest wiedza prawna, jak i w planowaniu działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z decyzjami wywołującymi skutki prawne.

Równolegle do działalności zawodowej prowadzę działalność naukową wynikiem której są studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu. Działalność naukowa przejawia się również przez prowadzenie zajęć ze studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz czynne uczestniczenie w licznych konferencjach naukowych w postaci prowadzenie wykładów naukowych. Dodatkowo w ramach realizacji działalności naukowej jestem autorem kilku publikacji naukowych w tematyce postępowania cywilnego oraz egzekucyjnego i upadłościowego.

Łącząc powyższe dwie aktywności, prowadzę wykłady na szkoleniach zawodowych organizowanych dla poszczególnych grup zawodowych. Przeprowadziłem szereg wykładów na szkoleniach zawodowych w tym organizowanych przez Komisję Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej, dodatkowo wygłosiłem wykład na temat zmian w postępowaniu egzekucyjnym na konferencji naukowej i szkoleniu zawodowym przy udziale Okręgowej Rady Adwokackie w Opolu oraz Izby Komorniczej we Wrocławiu. Prowadziłem również szkolenie dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o tematyce wymagań stawianym przez przepisy prawa operatom sporządzanym na potrzeby postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

Rekomendacje
Chcesz podzielić się opinią na temat korzystania z usług Kancelarii? Zamieść ją w naszym profilu.
Krystian Ferretti
Klient
Trudno o lepszego prawnika. Polecam!
Aldona Koksztys
Klient
Polecam bardzo. Prawnik z powołaniem i.....sercem . W 100% człowiek z ogromną wiedzą i zaangażowaniem.
Katarzyna Mitka
Klient
Na spotkaniach, zawsze doskonale, profesjonalnie, fachowo przygotowany. Udzielający wyczerpujących, konkretnych i zrozumiałych odpowiedzi na pytania. Kontakt telefoniczny, mailowy bardzo dobry. Jestem zadowolona z dotychczasowej współpracy.
Mariusz Tołodziecki
Klient
Polecam !!!
Sławek Kuklis
Klient
Rzetelny i z pełnym profesjonalizmem podchodzi do sprawy. Polecam jak najbardziej!
Piotr Zawada
Klient
Wysoka jakość świadczonych usług. Profesjonalny zespół, który podchodzi indywidualnie do klienta. Łatwy kontakt zarówno mailowy jak i telefoniczny, polecam!
Piotr Pala
Klient
Kolejny raz Pan Hamberger reprezentując Naszą Firmę, wykazał się profesjonalizmem, zrozumieniem materii, polotem w wykonywanym zawodzie. Następna wygrana sprawa w Najwyższej instancji !!! Z odpowiedzialnością polecam usługi Pana Hambergera.
Grzegorz Ziółkowski
Klient
Gorąco polecam firmę,, Olaf Hamberger Kancelaria Prawna .. pełen profesjonalizm , szybko i skutecznie .. odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku..
Kujek 155
Klient
Gorąco polecam 100% zadowolenia..
NewsyWszystkie Informacje Prawo Konferencje naukowe Publikacje
prawo-pieniadze-prawnik
Koszty postępowania egzekucyjnego po umorzeniu egzekucji na wniosek wierzyciela.


Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego gdy do umorzenia egzekucji dochodzi na wniosek wierzyciela? Kiedy koszty te ponosi dłużnik a kiedy wierzyciel? Odpowiedź poniże w artykule. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian-zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne”


W dniu 8 czerwca 2019 roku miałem przyjemność wygłosić wykład na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian-zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne”.

Przed sądem mniej przywilejów dla banków i większa ochrona klientów


Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 14 kwietnia 2015 r. w sprawie P 45/12 uznał, iż art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) na podstawie których bank jako wierzyciel wystawiał bankowy tytuły egzekucyjne na podstawie oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zawartym w umowie kredytowej, na podstawie której bank wnosił o nadanie klauzul wykonalności, są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał uznał, iż obowiązujący stan prawny „rodzi przekonanie społeczne” o uprzywilejowaniu podmiotów o dużej sile ekonomicznej w stosunku do innych podmiotów.

1 3 4 5 6 7
Przed sądem mniej przywilejów dla banków i większa ochrona klientów


Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 14 kwietnia 2015 r. w sprawie P 45/12 uznał, iż art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) na podstawie których bank jako wierzyciel wystawiał bankowy tytuły egzekucyjne na podstawie oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zawartym w umowie kredytowej, na podstawie której bank wnosił o nadanie klauzul wykonalności, są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał uznał, iż obowiązujący stan prawny „rodzi przekonanie społeczne” o uprzywilejowaniu podmiotów o dużej sile ekonomicznej w stosunku do innych podmiotów.

coffee break
Zarząd sukcesyjny


Zarząd sukcesyjny. Co to jest? Kiedy stosujemy? Jakie korzyści a jakie zagrożenia?

coffee break
Koniec eldorado dla kancelarii odszkodowawczych?


W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

1 3 4 5 6
Kontakt:

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się
z nami. Aby rozwiązać Twój problem służymy
pomocą w najtrudniejszych
i najbardziej skomplikowanych sprawach.
place
Obszar działalności:

Ze względu na możliwość pracy zdalnej oraz dojazdu do klienta, Kancelaria bez problemu obsługuje klientów w całej Polsce.
Facebook