Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – nowa uproszczona procedura.

Od dnia wejścia w życie ostatniej „dużej” nowelizacji prawa i upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego z 1 stycznia 2016 roku, w wyniku której zliberalizowano wymagania dla osób ogłaszających upadłość, w tym również wprowadzono wobec byłych przedsiębiorców w okresie roku od wykreślenia z właściwego rejestru lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, nastąpił wzrost liczby postępowań prowadzonych w trybie upadłości konsumenckiej.

Wzrost ten był znaczący, albowiem w 2015 r. pod reżimem obowiązywania poprzedniej ustawy, złożono jednie 5616 wniosków, przy ogłoszonych 2153 upadłości konsumenckich, natomiast już w 2016 r. ogłoszono 4447 upadłości konsumenckich, przy 8694 złożonych wnioskach o ogłoszenie upadłości, w 2017 r. ogłoszono 5470 upadłości konsumenckich, przy 11 120 złożonych wnioskach o ogłoszenie upadłości, natomiast w 2018 r. ogłoszono 6552 upadłości konsumenckich, przy wpływie 12 719 wniosków. Zwiększona liczba spraw ujawniła wiele problemów praktycznych oraz słabości obowiązującego modelu upadłości konsumenckiej, które postanowiono rozwiązać w omawianej nowelizacji.

 

Od 24 marca 2020 roku łatwiej można ogłosić upadłość.

Nowelizacja prawa upadłościowego, wprowadzona Ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, z dniem 24 marca 2020 roku, wprowadzone zostały rewolucyjne zmiany w ogłaszaniu upadłości, które mają w sposób radykalny ułatwić ogłoszenie upadłości.

 

Aby ogłosić upadłość należy wykazać, że utraciło się zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Do kluczowych zmian z punktu widzenia osób zadłużonych należy zaliczyć, że dłużnik ma możliwość dokonania wyboru właściwej dla siebie drogi prowadzącej do oddłużenia. Podstawowym warunkiem skorzystania z procedur oddłużeniowych jest fakt pozostawania przez dłużnika w stanie niewypłacalności, który jest definiowany jako stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sąd na etapie ogłoszenia upadłości nie będzie badał zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności.  Sąd nie będzie mógł oddalić wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik w sposób rażący przyczynił się do swojej niewypłacalności.

 

Upadłość bez wyznaczania sędziego – komisarza.

Preferowaną sposobem ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej jest uproszczona procedura bez wyznaczania sędziego – komisarza. Rozwiązanie to jest skierowane przede wszystkich do tych przypadków, gdy w masie upadłości brak jest znaczącego majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzycieli w drodze jego sprzedaży i wykonania planu podziału albo w których nie przewiduje się powstania sporów dotyczących składu masy upadłości, wysokości zadłużenia, jego struktury lub trudności z likwidacją masy upadłości. Ponadto wzorem modelu postępowania prowadzonego w Anglii i Walii, gdzie notuje się rocznie około 50 tys. tego typu postępowań, planowane jest aby dłużnik zawierał układ z wierzycielami, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który jednocześnie czuwa nad wykonaniem tak zawartego układu. Należy zwrócić uwagę, że w Anglii i Walii prowadzonych jest jedynie ok. 11 tys. upadłości konsumenckich i ok. 26 tys. całkowitych umorzeń zadłużenia (tzw. upadłość bezmajątkowa).  Rozwiązania te mają pozwolić w znacznym stopniu zdjąć z sądów ciężar obsługi najprostszych spraw upadłości konsumenckiej, co skutecznie blokuje obecnie sprawność funkcjonowania sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, prowadzących postępowania w zazwyczaj złożonych sprawach restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców. Decyzja sądu uwzględniająca wniosek dłużnika lub kierująca dłużnika do tego typu postępowania będzie uzależniona od stwierdzenia, że dłużnik dysponuje możliwościami zarobkowymi, które pozwalają na zawarcie układu i pokrycie koszów postępowania. Rozwiązanie to pozwoli dłużnikowi zachować składniki swojego majątku (chyba że w celu realizacji propozycji układowych zdecyduje się na samodzielną sprzedaż wybranych przez siebie składników swojego majątku), pominąć egzekucję indywidualną lub upadłościową i zrestrukturyzować swoje długi przy współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym.

 

Upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu

Kolejnym sposobom wyjściem z zadłużenia, jest upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu. Rozwiązanie to dedykowane jest osobom, które posiadając dochody na poziomie średniej krajowej lub większe, popadły w stan zadłużenia uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Czas trwania układu został ograniczony do 5 lat i jest uzasadniony koniecznością zapewnienia dłużnikowi realnych szans na wyjście ze stanu zadłużenia. Powyższe stanowi również alternatywę dla upadłości, gdzie plan spłat ma trwać do 3 lat dla rzetelnego dłużnika i do 7 lat dla osoby, która doprowadziła do zadłużenia w sposób zawiniony. Skutkiem wydania postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, będzie zawieszenie z mocy prawa postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem oraz możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności hipotecznych. W sprawach tych decyzje podejmować będzie sąd.

 

Skarga na syndyka. 

Podstawowym sposobem przeprowadzenia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pozostaje postępowanie upadłościowe uregulowane w sposób odrębny. Postępowanie upadłościowe uległo znacznemu uproszczeniu. W postępowaniu tym nie będzie wyznaczany sędzia-komisarz, a wszelkie zastrzeżenia do działania syndyka będą rozpatrywane w trybie skargi składanej do sądu upadłościowego, podobnie jak w przypadku postępowań egzekucyjnych i skarg na czynności komornika. Postępowanie upadłościowe będzie ograniczone do dokonania likwidacji majątku przez syndyka oraz przygotowania projektu planu spłaty wierzycieli. Projekt ten będzie zawierał dane, które obecnie zawarte są w trzech dokumentach – liście wierzytelności, planie podziału i planie spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli, tak jak obecnie, będzie podlegał zaskarżeniu w drodze zażalenia, przy czym zażalenie będzie spełniało również funkcję sprzeciwu i zarzutów do planu podziału.

 

Kwota wyłączona z masy upadłości osoby fizycznej.

Od 24 marca 2020 roku w sposób kompleksowy rozwiązany został problem określania części dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości. Wysokość kwoty wyłączonej z masy upadłości osoby fizycznej, nie może być niższa od 150% kwoty, która na podstawie ustawy o pomocy społecznej uprawnia do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej w przypadku osoby samotnie gospodarującej (na dzień 11 lipca 2018 r. kwota ta wynosiła 701 zł) oraz iloczynu liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego wraz z upadłym oraz 150% kwoty, która na podstawie ustawy o pomocy społecznej w przypadku osoby, na której utrzymaniu pozostają inne osoby (na dzień 11 lipca 2018 r. kwota ta, wynosiła 528 zł ).

 

Upadłość a alimenty.

Prowadzone dotychczas postępowania dotyczące upadłości konsumenckiej wskazuje na występujący coraz częściej problem wpływu zobowiązań alimentacyjnych na możliwość przygotowania i realizacji planów spłaty wierzycieli. W postępowaniach tych dochodzi do sytuacji, w których wierzytelności alimentacyjne uniemożliwiają wykonanie jakiegokolwiek planu spłat, albowiem sąd przy ustalaniu planu spłat, bierze pod uwagę także konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz wysokość niezaspokojonych wierzytelności. Skutkiem wprowadzenia omawianej nowelizacji, syndyk uzyskuje uprawnienie żądania zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Syndyk tym samym będzie mógł skutecznie podjąć starania o korektę decyzji ustalających zobowiązania alimentacyjne, które przy ich podejmowaniu mogły nie uwzględniać złożoności sytuacji upadłego i jego ogólnego stanu zadłużenia. Powyższe ma przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom ze strony upadłego i jego wierzycieli uprzywilejowanych w relacji do pozostałych wierzycieli.

 

Upadłość konsumencka, w jej klasycznej postaci, przebiega dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest opisana powyżej faza likwidacyjna, zgodnie z którym upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest odrębnym typem postępowania upadłościowego, a więc likwidacyjnego w swym charakterze.  Etap drugi, czyli realizacja planu spłaty wierzycieli, opiera się na restrukturyzacji zadłużenia, co jest charakterystyczne dla układu. Jednak w przeciwieństwie do układu nie następuje tu proces składania propozycji restrukturyzacji zadłużenia ani ich przyjmowanie przez wierzycieli. Plan spłaty jest ustalany przez sąd, który nie jest związany stanowiskiem dłużnika i wierzycieli, a więc jest konstytutywnym orzeczeniem, które w sposób merytoryczny rozstrzyga o restrukturyzacji zadłużenia.

 

W omawianej nowelizacji wprowadza się trzy sposoby uzyskania oddłużenia:

Pierwszy sposób przewiduje ustalenie planu spłaty na wniosek upadłego, z zachowaniem obecnie stosowanej regulacji, przy czym w sytuacjach, gdy zostanie ustalone, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłat wierzycieli nie mógł być ustalony na czas krótszy od 36 miesięcy i dłuższy od 84 miesięcy.

Drugim sposobem oddłużenia jest umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Sposób ten będzie miał zastosowanie w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Ostatnim sposobem przewidzianym przez ustawodawcę jest warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli w sytuacjach, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego.

Ponadto w omawianej nowelizacji przewidziano wyłączenie możliwości oddłużenia tylko w wyjątkowych okolicznościach, tj. w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, z zachowaniem możliwości zastosowania klauzuli generalnej opartej na względach słuszności i względach humanitarnych oraz jeżeli nie upłynęło 10 lat od prowadzenia postępowania, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. W przypadku aktywnej postawy dłużnika i pokryciu przez niego co najmniej 50% zadłużenia oraz w przypadku, gdy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia złożenia wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli upłynęło więcej niż 6 miesięcy przewidziano skrócenie spłaty wierzycieli.

Omawiane zmiany w prawie upadłościowym oddziaływują przede wszystkim na przedsiębiorców prowadzących działalność jako osoby fizyczne jak również na konsumentów. Na podstawie nowych rozwiązań także przedsiębiorca, podobnie jak obecnie konsument w postępowaniu upadłościowym, będzie miał prawo do zachowania części środków ze sprzedaży w postępowaniu upadłościowym mieszkania lub domu jednorodzinnego. Nowelizacja przewiduje ułatwienia w uzyskaniu oddłużenia po zakończeniu postępowania upadłościowego przez przedsiębiorcę, który przeszedł postępowanie upadłościowe. Zmiany w regulacjach dotyczących upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej mogą także zostać zastosowane do oddłużenia osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od czasu, który upłynął od zakończenia tej działalności, co oznacza, że wyjście ze stanu nadmiernego zadłużenia będzie możliwe dla dużo większej grupy byłych przedsiębiorców.

Masz dodatkowe pytania ❓

Zadzwoń:☎️ 500 767 878 lub napisz:📬 kancelaria@hamberger.pl

Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy course
download coolpad firmware
Premium WordPress Themes Download
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=

Poprzedni
Następny