Koszty postępowania egzekucyjnego po umorzeniu egzekucji na wniosek wierzyciela.

Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego gdy do umorzenia egzekucji dochodzi na wniosek wierzyciela? Kiedy koszty te ponosi dłużnik a kiedy wierzyciel? Odpowiedź poniże w artykule. 

usługi prawnePodstawa prawna naliczeni kosztów.

Od 1 stycznia 2019 roku problematykę ponoszenia i wysokości opłat egzekucyjnych w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego uregulowana została w art. 29 Ustawa o kosztach komorniczych. Przepis ten reguluje sytuacje w której do umorzenia postępowania egzekucyjnego dochodzi na wniosek wierzyciela lub w skutek bezczynności wierzyciela (art. 824 § 1 pkt 4 KPC), względnie cofnięcie wniosku przez wierzyciela.

W stosunku do dotychczasowej regulacji, nastąpiła zmiana w sposobie ustalania oraz obciążania opłat egzekucyjnych w takich okolicznościach. Dotychczas to dłużnika należało obciążyć opłatą stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Koszty ponoszone przez wierzyciela

W aktualnym stanie prawnym to wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Kiedy wierzyciel może uchylić się od obowiązku ponoszenia kosztów?

Użyte sformułowanie „obciąża” wierzyciela oznacza, że obowiązek jej poniesienia ma charakter bezwzględny ale wierzyciel może uchylić się od tego obowiązku.  W przypadkach, w których cofnięcie wniosku podyktowane jest spełnieniem świadczenia przez dłużnika bezpośrednio do jego rąk, względnie sytuacją, w których cofnięcie wniosku egzekucyjnego stanowi następstwo zawartej po wszczęciu egzekucji między wierzycielem a dłużnikiem ugody. W takich sytuacjach wierzyciel ma możliwość zwolnić się od opłaty. Warunkiem jest wykazaniem komornikowi, że przyczyną cofnięcia wniosku jest spełnienie świadczenia przez dłużnika. Wierzyciel powinien powołać się na stosowne okoliczności już we wniosku o umorzenie postępowania, do którego nadto powinien załączyć stosowne dowody (np. potwierdzenie wpłaty, kopię ugody).

Kiedy opłata wynosi 5% a kiedy 10%?

Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

jeśli masz dodatkowe pytania napisz do mnie: kancelaria@hamberger.pl

Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
download udemy paid course for free
download coolpad firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
download udemy paid course for free

Poprzedni
Następny