Koniec eldorado dla kancelarii odszkodowawczych?

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

Projekt ustawy został przygotowany ze względu na fakt, iż w obecnym stanie prawnym działalność kancelarii odszkodowawczych nie jest uregulowana szczególnymi przepisami.

Najważniejsze regulacje przewidziane w projekcie ustawy:

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego typu umowy nazwanej – umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.  Umowa będzie regulowała odpłatne dokonanie na rzecz klienta czynności faktycznych lub prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od podmiotu obowiązanego do naprawienia szkody z tytułu czynu niedozwolonego. Stronami umowy będą doradcy, czyli profesjonalne podmioty pomagające w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz stanowiący drugą stroną stosunku prawnego klienci. Zakres tych podmiotów został ograniczony do konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością̨ gospodarczą lub zawodową. Umowa o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wynagrodzenie doradcy. Projekt ustawy, reguluje również wysokość wynagrodzenia doradcy, które może być uzależnione od skuteczności doradcy. Maksymalny wymiar takiego wynagrodzenia określono jako 20% uzyskanej na rzecz klienta kwoty. Przekroczenie limitu wynagrodzenia nie będzie skutkowało nieważnością̨ czynności prawnej (art. 58 Kodeksu cywilnego), a analogicznie do regulacji zawartej w art. 537 Kodeksu cywilnego spowoduje obniżenie należnego wynagrodzenia do dopuszczalnej stawki maksymalnejZasady określania wynagrodzenia nie będą dotyczyły usługi w zakresie dochodzenia zwrotu kosztów leczenia lub rent. W takim przypadku kwota wynagrodzenia musi być znana już w chwili zawarcia umowy i nie może być uzależniona od wyniku sprawy. Aby uniemożliwić obejście przepisów o wynagrodzeniu maksymalnym poprzez dzielenie umowy na części, w projekcie ustawy zawarto przepis nakazujący sumować wynagrodzenie doradców, którzy są ze sobą powiązani, i tę sumę odnosić do stawki maksymalnej.

Wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta niektórych czynności prawnych. Kolejną gwarancją dla klienta jest wymóg zatwierdzenia w zakresie zrzeczenia się roszczeń przez doradcę działającego w imieniu klienta. Dla ważności takich czynności konieczna będzie zgoda klienta.

Projekt zakłada przekazywanie świadczeń odszkodowawczych przez osobę obowiązaną do naprawienia szkody bezpośrednio poszkodowanemu. Rozwiązanie takie wprowadzono w celu wyeliminowaniu szeregu niebezpieczeństw, na które narażeni byli klienci kancelarii odszkodowawczych. Po pierwsze, w przypadku upadłości doradcy klient mógł nie otrzymać należnych pieniędzy. Po drugie, w przypadku sporu z doradcą co do wysokości wynagrodzenia to klient jest w trudniejszej sytuacji, gdyż musi by stroną aktywną w ewentualnym procesie. Po trzecie, doradca ma faktyczną możliwość opóźnienia przekazania otrzymanych środków pieniężnych. W celu wyeliminowania możliwości obejścia tego przepisu, np. poprzez uzyskanie przez doradcę pełnomocnictwa do rachunku bankowego klienta, wprowadza się zasadę, że nie można przez czynność prawną przyznać doradcy uprawnienia do odbioru lub dysponowania oświadczeniami odszkodowawczymi. Dokonanie takiej czynności prawnej będzie nieważne ze względu na treść art. 58 Kodeksu cywilnego.

Zakaz cesji.  Wprowadzenie do ustawy przepisu, który zakazuje cesji wierzytelności z czynów niedozwolonych, ma na celu uniemożliwienie obejście przepisów ustawy poprzez zbycie wierzytelności np. na rzecz przedsiębiorcy, który w relacjach z doradcą nie jest objęty reżimem ustawy.

Zakaz akwizycji i reklamy usług. Projekt ustawy zakłada zakaz akwizycji i reklamy usług doradztwa odszkodowawczego w szpitalach, na cmentarzach, budynkach użyteczności publicznej, w pojazdach medycznych i radiowozach oraz w budynkach zamieszkiwanych przez osobę poszkodowaną i jej najbliższych. Powyższe ograniczenie uzasadniane jest specyfiką umów o doradztwo odszkodowawcze oraz tym, że obecnie są one zawierane np. w szpitalach. W takich okolicznościach proces decyzyjny konsumenta jest zaburzony. Ponadto projekt wprowadza zakaz prowadzenia akwizycji i reklamy bezpośredniej lub skierowanej do osób oznaczonych indywidualnie.

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  Doradcy będą obowiązani ubezpieczyć́ się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Aby klient mógł zweryfikować wykonacie tego obowiązku doradca będzie musiał przy zawarciu każdej umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wręczyć drugiej stronie kopie zawartej polisy. Niewywiązanie się przez doradcę z tych obowiązków będzie przyczyną nieważności umowy.

Jeśli masz uwagi lub pytania, zadzwoń ☎️ 500 767 878 lub napisz 📬 kancelaria@hamberger.pl

Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
lynda course free download
download redmi firmware
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download

Poprzedni
Następny